CELE

 

Stowarzyszenie PRELUDIUM prowadzi działalność dydaktyczno-naukową, w pozostałych organizacjach członkowskich Kod PKD 91 33 Z, mająca na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, podtrzymaniu tradycji narodowych, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, nauce, edukacji, oświaty i wychowania, rozwijaniu się kultury, sztuki oraz ochrony dóbr kultury i tradycji poprzez: 

  1. działalność dydaktyczną: nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu, zajęcia umuzykalniające, zespoły artystyczne,
  2. prowadzenie kursów w zakresie edukacji artystycznej.

Stowarzyszenie współpracuje ze szkołą muzyczną w Zabrzu na płaszczyźnie dydaktyki muzycznej w zakresie nie kolidującym z działalnością szkoły. 

Działalność Stowarzyszenia PRELUDIUM jako organizacji pożytku publicznego wykonywanej nieodpłatnie w pozostałych organizacjach członkowskich Kod PKD 91 33 Z polega na rozwijaniu i propagowaniu inicjatyw,  postaw i działań sprzyjających:

  1. podtrzymywaniu tradycji narodowych, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
  2. nauce, edukacji, oświacie i wychowaniu,
  3. kulturze, sztuce, ochronie dóbr kultury i tradycji poprzez:
    • rozwój kultury muzycznej przez:

organizowanie koncertów, audycji muzycznych, wykładów, seminariów, odczytów, sesji, wystaw, konkursów i innych tym podobnych imprez, akcje wydawnicze, zajmowanie stanowiska dotyczącego kultury muzycznej regionu, współpraca z innymi organizacjami, nawiązywanie kontaktów z zespołami, grupami muzycznymi w kraju i za granicą.

    • wychowywanie młodzieży na aktywnych odbiorców sztuki w dziedzinie muzyki, przygotowanie jej do czynnego życia w świecie kultury, do brania udziału w amatorskich grupach oraz stworzenie odpowiednich warunków do pozyskania uczestników dalszego kształcenia w kierunku artystycznym.