STATUT

 

Rozdział I – Postanowienie ogólne

 

§ 1.1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę Stowarzyszenie Muzyczne PRELUDIUM przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu zwane dalej STOWARZYSZENIEM.

1.2. Stowarzyszenie używa skrótu nazwy w postaci: Stowarzyszenie PRELUDIUM przy PSM I i II st. w Zabrzu.

Działalność Stowarzyszenia PRELUDIUM jako organizacji pożytku publicznego w pozostałych organizacjach członkowskich Kod PKD 91 33 Z jest wykonywana nieodpłatnie i polega na rozwijaniu oraz propagowaniu inicjatyw, postaw i działań sprzyjających:

 1. podtrzymywaniu tradycji narodowych, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i  kulturowej,
 2. nauce, edukacji, oświacie i wychowaniu,
 3. kulturze, sztuce, ochronie dóbr kultury i tradycji.

 

§ 2.1. Swoim działaniem Stowarzyszenie obejmuje miasto Zabrze.

2.2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo 
o Stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001r. nr 79 poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu. Posiada osobowość prawną i status organizacji pożytku publicznego.

2.2.1. Prowadzi swe działania na rzecz swoich członków oraz ogółu społeczeństwa lub określonej grupy podmiotów, pod warunkiem, że grupa ta jest wyodrębniona ze względu na trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

2.2.2. Działalność ta jest wyłączną statutową działalnością organizacji pozarządowej i dotyczy realizacji zadań publicznych na rzecz ogółu społeczeństwa lub określonej wyżej grupy podmiotów, zgodnie z pkt 1, w sferze określonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.2.3. Nie prowadzi działalności gospodarczej.

2.2.4. Cały dochód z działalności przeznaczony jest na działalność statutową.

2.3. Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może jednak zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw. 

 

§ 3. Siedzibę Stowarzyszenia stanowi PSM I i II st. im. St. Moniuszki w Zabrzu.

 

§ 4. Zarząd Stowarzyszenia o osobowości prawnej określi wzór pieczęci, którą Stowarzyszenie będzie się posługiwać.

 

§ 5. Stowarzyszenie powołuje się na czas nieokreślony.

 

Rozdział II – Cele i zadania

 

§ 6. 1. Stowarzyszenie PRELUDIUM prowadzi działalność dydaktyczno-naukową, w pozostałych organizacjach członkowskich Kod PKD 91 33 Z, mająca na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, podtrzymaniu tradycji narodowych, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, nauce, edukacji, oświaty i wychowania, rozwijaniu się kultury, sztuki oraz ochrony  dóbr kultury i tradycji poprzez: 

 1. działalność dydaktyczną: nauka gry na instrumentach, nauka śpiewu, zajęcia umuzykalniające, zespoły artystyczne,
 2. prowadzenie kursów w zakresie edukacji artystycznej.

6.2. Stowarzyszenie współpracuje ze szkołą muzyczną w Zabrzu na płaszczyźnie dydaktyki muzycznej w zakresie nie kolidującym z działalnością szkoły. 

6.3. Działalność Stowarzyszenia PRELUDIUM jako organizacji pożytku publicznego wykonywanej nieodpłatnie w pozostałych organizacjach członkowskich Kod PKD 91 33 Z polega na rozwijaniu i propagowaniu inicjatyw,  postaw i działań sprzyjających: 

 1. podtrzymywaniu tradycji narodowych, pielęgnowaniu polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 2. nauce, edukacji, oświacie i wychowaniu,
 3. kulturze, sztuce, ochronie dóbr kultury i tradycji

poprzez:

 1. rozwój kultury muzycznej przez:
  organizowanie koncertów, audycji muzycznych, wykładów, seminariów, odczytów, sesji, wystaw, konkursów i innych tym podobnych imprez,
  akcje wydawnicze, zajmowanie stanowiska dotyczącego kultury muzycznej regionu,
  współpraca z innymi organizacjami, nawiązywanie kontaktów z zespołami, grupami muzycznymi w kraju i zagranicą.
 2. wychowywanie młodzieży na aktywnych odbiorców sztuki w dziedzinie muzyki, przygotowanie jej do czynnego życia w świecie kultury, do brania udziału w amatorskich grupach oraz stworzenie odpowiednich warunków do pozyskania uczestników dalszego kształcenia w kierunku artystycznym.

 

Rozdział III – Członkostwo

 

§ 7.1. Członków Stowarzyszenia dzielimy na czynnych i wspierających.

7.2.1. Członkiem czynnym Stowarzyszenia może zostać każdy nauczyciel 
i emerytowany nauczyciel szkoły muzycznej w Zabrzu mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia.

7.2.2. Członkiem wspierającym może zostać każda osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia oraz osoba prawna.

7.3. Prawa i obowiązki członków:

 1. członkowie czynni – obowiązki:
  przestrzeganie Statutu Stowarzyszenia, regulaminów, uchwał,
  aktywne uczestnictwo w działalności Stowarzyszenia,
  regularne opłacanie składek,
 2. członkowie czynni - prawa:
  korzystanie z czynnego i biernego prawa wyborczego do Władz Stowarzyszenia,
  podejmowanie inicjatywy, zgłaszanie wniosków,
  uczestnictwo we wszelkich formach działalności Stowarzyszenia.
 3. członkowie wspierający – obowiązki:
  przestrzeganie zadań statutowych Stowarzyszenia,
  opłacanie składek.
 4. członkowie wspierający – prawa:
  uczestnictwo w Walnym Zebraniu członków,
  występowanie z głosem doradczym,
  składanie wniosków.

7.4. Cudzoziemcy mogą zostać zaliczeni w poczet członków wspierających Stowarzyszenia na podstawie uchwały Zarządu jeśli są w stanie spełniać cele i zadania statutowe. Odmowna decyzja Zarządu w tej sprawie może zostać podważona przez zainteresowanego w terminie do 30 dni od momentu powiadomienia go o tej decyzji. Ponowne rozpatrzenie nastąpi na kolejnym Walnym Zebraniu Członków i jest to decyzja ostateczna.

7.5. Wygaśnięcie członkostwa następuje na podstawie decyzji Zarządu na skutek:

 1. nie płacenia składek przez okres kolejnych 3 miesięcy pomimo upomnienia,
 2. rezygnacji zainteresowanego,
 3. śmierci członka,
 4. nie przestrzegania zasad lojalności, pomocy wzajemnej i dobrego współżycia.

 

Rozdział IV – Władze Stowarzyszenia

§ 8.1. Do Władz Stowarzyszenia należą:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna.

8.2. Najwyższą Władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków prowadzone przez przewodniczącego każdorazowo wybieranego na posiedzeniu.

8.3. Walne Zebranie Członków wybiera i zwołuje Zarząd, który jest władzą wykonawczą.

8.4.1. Zebranie członków zwołuje Zarząd co najmniej raz w roku.

8.4.2. O miejscu i terminie spotkania informacja będzie wywieszana na tablicy ogłoszeń Stowarzyszenia.

8.4.3. Nadzwyczajne zebranie członków może zostać zwołane w każdym czasie przez Zarząd, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub, co najmniej połową ogólnej liczby członków. Prośba powinna być przekazana na piśmie wraz z podaniem powodu. 

8.4.4. Zebranie musi się odbyć do 3 tygodni od daty wpłynięcia podania.

 

§ 9.1. Walne Zebranie Członków – zakres działania:

 1. uchwala Statut i jego zmiany; 
  uchwały podejmuje się przez głosowanie jawne lub tajne (gdy wymaga tego 55% obecnych na zebraniu) 2/3 głosów przy obecnej co najmniej połowie członków na obradach,
 2. wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną udzielając im absolutorium,
 3. przeprowadza wybory uzupełniające,
 4. wytycza kierunek działania Stowarzyszenia,
 5. rozpatruje sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 6. uchwala budżet,
 7. rozstrzyga odwołania od decyzji Zarządu,
 8. podejmuje uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, powołaniu likwidatora i rozdysponowaniu majątku Stowarzyszenia.

9.2. Walne Zebranie Członków odbywa się według podanego przez Zarząd planu. Plan ten musi zostać podany na 14 dni przed zebraniem. Członkowie mogą rozszerzyć program podając tematy na piśmie do Zarządu na 7 dni przed ustalonym terminem spotkania. Tematy niepodane w planie rozpatruje się bez podejmowania uchwał.

 

§10.1.1. W skład Zarządu wchodzi 5 osób wybranych w głosowaniu tajnym na pierwszym posiedzeniu członków. Wybrane osoby spośród siebie wybierają prezesa i wiceprezesa Zarządu na czas trwania 3-letniej kadencji.

10.1.2. Uzupełnianie składu Władz Stowarzyszenia odbywa się na Nadzwyczajnym Zebraniu Członków zwołanym na wniosek Zarządu 

z zachowaniem procedury wyboru Zarządu.

10.2. Zarząd zbiera się raz na 3 miesiące na wniosek prezesa lub wiceprezesa podając porządek obrad niepóźniej niż 7 dni przed spotkaniem.

10.3. Zarząd kieruje pracą Stowarzyszenia i odpowiada przed Walnym Zebraniem Członków.

10.4. Zakres działania Zarządu:

 1. organizacja i zapewnienie realizacji celów i zadań statutowych,
 2. projektowanie budżetu i przedstawianie kalkulacji,
 3. powoływanie pełnomocników Zarządu i określanie ich kompetencji,
 4. ustalanie wysokości składek i czesnego,
 5. podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania darowizn, spadków, zapisów, możliwości korzystania z ofiarności publicznej oraz zasad zaciągania pożyczek,
 6. podejmowanie decyzji dot. nabywania i zbywania majątku Stowarzyszenia,
 7. rozstrzyganie o przystępowaniu do organizacji, związków, stowarzyszeń,
 8. zwoływanie Walnego Zebrania Członków i ustalanie porządku obrad,
 9. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków.

 

§ 11.1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi od 2 do 3 osób wybranych przez Walne Zebranie Członków na okres 3 lat, które ze swego grona wybierają przewodniczącego kierującego pracami Komisji.

11.2. Zakres działania Komisji Rewizyjnej:

 1. nadzorowanie i kontrolowanie gospodarki finansowej oraz działalności gospodarczej Stowarzyszenia,
 2. przedstawianie sprawozdań co najmniej raz w roku na piśmie.

11.3. Komisja Rewizyjna stanowi statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego i niepodlegający mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru, przy czym członkowie organu kontroli i nadzoru: 

 1. nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia, 
 2. niebyli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej.

 

§ 12. Pełnienie funkcji w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej jest nieodpłatne.

 

§ 13. Oświadczenie woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych w szczególności zaciągania zobowiązań składają: dwaj członkowie Zarządu w tym prezes lub wiceprezes bądź członek Zarządu – prezes lub wiceprezes i pełnomocnik w granicach jego umocowania.

 

Rozdział V – Majątek Stowarzyszenia

 

§ 14.1. Środki Stowarzyszenia stanowią:

 1. składki członkowskie, czesne,
 2. zapisy, darowizny, dotacje,
 3. inne.

14.2. Budżet Stowarzyszenia obejmuje wszystkie środki finansowe należące do dyspozycji Władz i są one podstawą jego działalności.

14.3. Zarząd może zatrudnić dla realizacji zadań statutowych pracowników 

w ramach preliminarza budżetowego.

14.4. Zabronione jest:

 1. Udzielanie pożyczek lub zabezpieczenie zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia Muzycznego PRELUDIUM w stosunku do członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa w linii prostej, pokrewieństwa lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
 2. przekazania majątku Stowarzyszenia Muzycznego PRELUDIUM na rzecz członków Stowarzyszenia, członków władz Stowarzyszenia, pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku Stowarzyszenia Muzycznego PRELUDIUM na rzecz członków, członków władz Stowarzyszenia, lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Stowarzyszenia, 
 4. dokonania zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia Muzycznego PRELUDIUM, członkowie władz Stowarzyszenia, lub pracownicy oraz ich osoby bliskie. 

 

Rozdział VI – Likwidacja Stowarzyszenia

 

§ 15.1. Likwidacja Stowarzyszenia następuje na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy członków. W przypadku braku wymaganej liczby głosów na dwóch kolejnych zebraniach Zarząd wraz z Komisją Rewizyjną rozstrzyga o zabezpieczeniu oraz o przekazaniu majątku i środków finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

15.2. W razie likwidacji Stowarzyszenia majątek ulega podziałowi według zasad uchwalonych przez Walne Zebranie Członków.

 

Rozdział VII – Postanowienia końcowe

 

§ 16.1. Statut Stowarzyszenia Muzycznego PRELUDIUM obowiązuje z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o zarejestrowaniu, wydanego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach. 

16.2. Nazwa oraz znak graficzny jest wyłączną własnością Stowarzyszenia ipodlega ochronie prawnej.